Destination

O Požegi

Geografski položaj

Opština Požega zahvata površinu od 426.5 km2, ima 42 naselja i 55 katastarskih opština.
Nalazi se u zapadnoj Srbiji, u prostranoj i osunčanoj kotlini u kojoj se granaju donji tokovi Skrapeža, Moravice i Đetinje od kojih nastaje Zapadna Morava.
Najniža zona naselja, aluvijalna ravan, zatvorena je sa severa Maljenom, sa istoka masivima Ovčara i Kablara, sa juga Blagajom i sa zapada blagim padinama Trešnjice. Ima karakteristike brdovito- niskoplaninskog područja.

Požega je jedno od najvažnijih saobraćajnih čvorišta u ovom delu Srbije. Njega čine železničke pruge Beograd – Bar i Požega – Stalać, postojeći magistralni putevi M-21 i M-22 i planirani autoputevi M-227 Beograd – Južni Jadran i E-761 Pojate – Kraljevo – Čačak – Požega. Ovakav saobraćajni položaj doprinosi da Požega bude na raskršću dva pojasa intenzivnog razvoja, duž Zapadne Morave i duž poteza Beograd – Bar.
Požega pretežno pripada zapadnoj turističkoj zoni i član je Turističke Regije Zapadna Srbija. Tranzitni turistički pravci su E-763 od međunarodnog značaja i E-761 od međunarodno-nacionalnog značaja.